Eqpx, = 0 popyt na Dane Dobro nie Zaley OD Toscane Dobra drugiego, Dane DWA Dobra s OD siebie niezalene wykresem funkcji popytu jest tzw. popytu krzywa. Należy zwrócić uwagę na różnicę pomila popytem un wielkością popytu. Popyt à Cała Funkcja, natomiast taille popytu à Ilość Dobra, kompy konsumenci chcą nabyć przy danej cenie. Wielkość popytu przy cenie p jest Więc ponosi elementem funkcji, któremu na krzywej popytu odpowiada jeden Punkt. 2. Jeli EQP < 1, wwczas taki popyt na Dane Dobro nazywamy popytem elastycznym, cakowity dochd ze sprzeday Spada wraz ze wzrostem ceny, un ronie wraz ze spadkiem ceny. Jeli zmienn objaniajc jest Cena danego Dobra wwczas Taka elastyczno nazywana jest elastycznoci cenow. Z reguy elastyczno cenowa jest ujemna, chocia w szczeglnych przypadkach Moe Ona przyjmowa wartoci dodatnie.

Nie bdziemy ich tu Jednak rozpatrywa. Elastyczno cenow oznaczymy symbolem EQP. Znajomo funkcji popytu umoliwia przeprowadzenie analizy popytu. Podstawowym narzdziem tej analizy jest elastyczno popytu. Jeli Posta analityczna funkcji popytu nie jest znana, ALE znany jest poziom popytu Q1 przy danej wartoci i-tej zmiennej objaniajcej X1i oraz poziom Q2 przy innej wartoci i-tej zmiennej objaniajcej X2I, wwczas Mona obliczy elastyczno ukow: W ekonometrycznej analizie popytu wykorzystywane s MODELE ekonometryczne, hasou matrices nazw funkcji popytu. W modelu zmienn objanian jest popyt na okrelone dobro, w skali Mikro-lub makroekonomicznej, zmiennymi objaniajcymi za czynniki popytotwrcze. Tymi zmiennymi objaniajcymi MOG par na przykad: Cena danego Dobra, Toscane innych DBR (substytucyjnych i komplementarnych), poziom PAC, wielko dochodw ludnoci, wielko Rodzin, stopa inflacji, stopa oprocentowania oszczdnoci, kredytw, Pora Roku (sezonowo), Warunki klimatyczne, wydatki na promocj reklam, jako wyrobw, dziaalno konkurencji, itp. Oglnie WIC funkcj popytu Mona zapisa nastpujco: 3. udzia wydatkw na pieniądze luksusowe ronie wraz ze wzrostem dochodw. Pozostałymi czynnikami, tzw. czynnikami pozacenowymi, kształtującymi popyt ze strony konsumentów są: popyt Można rozpatrywać dwojako, w ujęciu: mikroekonomicznym i makroekonomicznym. W pierwszym ujęciu popyt mikroekonomiczny pokazuje, że taille popytu na Dany Produkt jest funkcją Toscane tego produktu, popyt wyznaczany jest przy założeniu danych déterminant.

Popyt w ujęciu makroekonomicznym natomiast pokazuje, że taille popytu na wszystkie produkty Wytwarzane w danej gospodarce jest funkcją Ogólnego poziomu CEN w tej gospodarce [2]. Popyt à z jednej strony gotowość zakupu określonej ilości danego Dobra po danej cenie (przy określonym dochodzie)-mówi się wówczas o wielkości popytu. Z drugiej strony o popycie mówi się jako tablicy ukazującej, jakie ilości towaru konsumenci są Będziemy zakupić po rozmaitych cenach (przy danym dochodzie)-w tym oynatıcı Mamy do czynienia z zestawieniem popytu lub z funkcją popytu. Czynnikami kształtującymi popyt OD strony producentów, Oprócz Toscane Dobra, są czynniki: Krzywe (Funkcje) opisujce zaleno popytu OD dochodw ludnoci nazywa si krzywymi Engla. Krzywe te Mona aproksymowa nastpujcymi funkcjami (w skali mikroekonomicznej) analiz popytu konsomptueux cyjnego zajmowao si wielu ekonomistw, WRD nich ekonometryk Niemiecki E. Engel, ktry w 1957 r. zaobserwowa pewne prawidowoci, Geographic do DZI jako tzw.